7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Йодна настоянка це чиста речовина чи суміш

Чисті речовини і суміші: визначення і характеристика

У хімії існують поняття чистих речовин і сумішей. Чисті містять молекули тільки одного речовини. У природі переважають суміші, що складаються з різних речовин.

Поняття

Всі речовини можна розділити на дві категорії – чисті і змішані. До чистих речовин відносяться елементи і сполуки, що складаються з однакових атомів, молекул або іонів. Це речовини з постійним складом, що зберігають постійні властивості.
Прикладами чистих речовин є:

 • метали і інертні гази, що складаються з атомів;
 • вода, що складається з молекул води;
 • кухонна сіль, що складається з катіонів натрію і аніонів хлору.

Чисті речовини

Якщо в воду підмішати цукор, вона перестане бути чистою речовиною, утворюється суміш. Суміші складаються з декількох різних по структурі чистих речовин, які називаються компонентами. Суміші можуть мати будь-який агрегатний стан. Наприклад, повітря – це суміш різних газів (кисню, водню, азоту), бензин – суміш органічних речовин, латунь – суміш цинку і міді.

Кожна речовина зберігає свої властивості, тому вода з сіллю – солона, а сплав із залізом притягується магнітом. Однак властивості самої суміші можуть змінюватися відповідно до кількісного та якісним складом компонентів. Наприклад, дистильована вода, що пройшла максимальну очистку, в залежності від доданих речовин може придбати солодкий, кислий, солоний або кисло-солоний смак. Причому, чим вище концентрація певної речовини, тим сильніше виражений певний смак.

За структурою суміші можуть бути однорідними або поєднувати речовини в різних агрегатних станах. Відповідно до цього виділяють:

 • гомогенні або однорідні – частинки не можна виявити без хімічного аналізу, їх показник однаковий в будь-якому місці проби (сплав металів);
 • гетерогенні або неоднорідні – частинки легко виявити, їх частота неоднорідна в різних місцях суміші (вода з піском).

До гетерогенних сумішей відносяться:

 • суспензії – суміші твердих і рідких речовин (вугілля і води);
 • емульсії – суміші різних за щільністю рідин (масла і води).

Якщо один компонент поступається по масі в десятки разів іншому компоненту, то його називають домішкою.

Способи очищення

Абсолютно чистих речовин не існує. Чистими речовинами вважають речовини, що містять незначну кількість домішок, які не відбиваються на фізичні і хімічні властивості речовини. Щоб максимально очистити речовина, застосовуються методи розділення сумішей:

 • відстоювання – осідання важких речовин в рідинах;
 • фільтрація – відділення частинок від рідини за допомогою фільтрів;
 • випарювання – нагрівання розчину до випаровування вологи;
 • застосування магніту – виділення за допомогою намагнічування;
 • дистиляція – поділ речовин з різною температурою кипіння;
 • адсорбція – скупчення одного речовини на поверхні іншої.

Метали від неметалів можна відокремити за допомогою флотації. Це процес, заснований на здатності до намокання речовин. Таким способом відокремлюють залізо від сірки: залізо намокає і осідає на дно, а сірка НЕ ​​намокає і залишається на поверхні води.

Що ми дізналися?

З уроку хімії 8 класу дізналися про поняття сумішей і чистих речовин. Елементи і сполуки, що складаються з однорідних молекул, атомів або іонів, а також володіють постійними властивостями, називаються чистими. Суміші включають кілька чистих речовин різної концентрації і структури. З’єднання можуть змішуватися повністю, утворюючи однорідні речовини, або з’єднуватися неоднорідне. Для поділу сумішей використовують різні методи.

§5. Чисті речовини та суміші

Людину оточує безліч речовин, деякі з них називають «чистими». Чиста речовина майже не містить домішок інших речовин. Так, у чистій воді містяться лише молекули води. Чиста мідь є речовиною, яка утворена лише атомами елемента Купруму.

Чиста речовина – це речовина, що складається з частинок певного виду (з однакових атомів чи молекул) і тому має сталі властивості

Чисті речовини не розділяються на окремі речовини і не змінюють своїх фізичних властивостей

Сучасна техніка потребує речовин, у яких масова частка сторонніх домішок не перевищує мільйонної частки. Такі речовини називають надчистими. Без них не могла б розвиватися радіоелектроніка. Але слід пам’ятати, що абсолютно чистих речовин у природі не існує, і добути їх штучно практично неможливо. Речовини завжди містять у своєму складі сторонні атоми чи молекули. Якщо їх маса значно менша за масу основної речовини, то вони називаються домішками. Якщо вміст домішок у речовині істотний, то утворюється суміш речовин.

Суміш складається з двох або більше чистих речовин.

Дуже малий вміст домішок часто не позначається на хімічних властивостях речовин, тому такі речовини називають хімічно чистими. Однак навіть мінімальні домішки нафтопродуктів роблять воду непридатною для пиття.

Суміші

Поміркуй! Яких речовин більше: чистих чи сумішей?

Склад суміші може бути різний.

У житті, як правило, ми стикаємося із сумішами речовин. Суміш – це сукупність різних речовин, разом змішаних, але хімічно не з’єднаних. Речовини перемішуються, проте не реагують між собою і їх у принципі, можна розділити. Повітря, як ми знаємо – це суміш кількох речовин: кисню, азоту, вуглекислого газу тощо. Граніт, із якого роблять обеліски – це суміш кварцу, польового шпату і слюди. Нафта – це суміш понад ста речовин. Молоко також суміш. При його охолодженні і відстоюванні на поверхні спливає жир. Бензин теж суміш речовин.

Рис. 27. Суміш води з крейдою (зліва), чиста речовина – вода дистильована (справа).

Суміш – це сукупність різних речовин, які зберігають свої властивості.

Розрізняють суміші однорідні і неоднорідні.

Однорідними називають такі суміші, у яких не можна розрізнити компоненти спостереженням.

Частинки компонентів рівномірно розміщені у суміші. Однорідними сумішами є, наприклад, водний розчин кухонної солі, розчин цукру у воді, повітря, більшість металічних сплавів, суміш газів.

Фізичні властивості однорідної суміші частково відрізняється від фізичних властивостей її складових. Наприклад, температура кипіння чистої води становить +100°С, а з домішками солі температура кипіння підвищується.

Неоднорідними називають такі суміші, у яких неозброєним оком або за допомогою оптичних приладів можна помітити частинки речовини з яких складається суміш.

Неоднорідними сумішами є, наприклад, ґрунт, молоко, каламутна вода, більшість мінералів.

Речовини, які входять до складу неоднорідної суміші зберігають свої фізичні властивості. Це можна підтвердити таким дослідом. Відомо, що залізо притягується магнітом і тоне у воді, а порошок сірки, якщо збовтати з водою, спливає на поверхню, бо не змочується нею. Змішавши на листку паперу порошкоподібне залізо з порошком сірки, отримаємо сірувато-жовту суміш. Опустимо частинку цієї суміші у воду і розмішаємо. Сірка і залізо розділяться: крупинки сірки спливуть на поверхню води, а крупинки заліза – потонуть. Решту суміші накриємо аркушем паперу і наблизимо до неї магніт. Крупинки заліза притягнуться (через папір) до магніту, а сірка залишиться на папері.

Читать еще:  Котлеты из фарша с молоком и хлебом

Рис. 28. Дослід з розділенням суміші заліза і сірки: а) порошкоподібне залізо; б) порошкоподібна сірка; в) суміш заліза і сірки; г) розділення суміші при розчиненні у воді; ґ) розділення суміші дією магніту.

Методи розділення сумішей

За допомогою фізичних методів суміші можна розділити на складові частини. Розділення сумішей ще називають очищенням речовин. Вважають, що очищують ту речовину, заради якої здійснюють розділення. Її в суміші може бути незначна кількість. Наприклад, у золотоносному шарі пустої породи незрівнянно більше, ніж золота.

Речовини. Чисті речовини та суміші

Речовина – це те, з чого складаються фізичні тіла. (Цвях – залізо, свічка – парафін, стілець – деревина, ваза – скло).

Вправа . Які з вказаних понять означають речовину, а які – фізичне тіло: алюміній, кисень, ключ, лінійка, кухонна сіль, цегла, айсберг, цукор, олівець, олія, підручник, лимонна кислота ?

Вправа . Наведіть приклад речовини і п’яти предметів, виготовлених з неї.

Властивості речовин – це ознаки, за якими речовини подібні, або відрізняються одна від одної.

Фізичні властивості: Хімічні властивості:

Агрегатний стан, колір, запах, Це здатність взаємодіяти з іншими ре-

теплопровідність, електропровідність, човинами і перетворюватись на інші

розчинність у воді, густина, темпера- хімічні сполуки.

тура плавлення, температура кипіння.

Чиста речовина – це певна кількість однакових за складом, будовою та властивостями частинок ( молекул, атомів або йонів).

Чистих речовин у природі практично не існує, вони утворюють суміші.

Суміш – механічне поєднання двох або більше речовин (повітря, морська або річкова вода, чавун, сталь, будівельна суміш піску з цементом і т.д.).

Суміші поділяють на два види: однорідні та неоднорідні.

Однорідні суміші Неоднорідні суміші

Це суміші, у яких частинки можна Це суміші, у яких частинки не можна

виявити ( вода і глина, цемент і пісок) виявити ( вода і цукор, спирт і ацетон)

Способи розділення неоднорідних сумішей:

а) відстоювання ( вода і пісок, вода і олія)

б) фільтрування ( вода і глина, вода і крейда)

Способи розділення однорідних сумішей:

а) випарювання ( вода і кухонна сіль, вода і цукор)

б) дистиляція ( ацетон і спирт, нафта )

Вправа .Випишіть окремо назви чистих речовин і окремо назви сумішей: молоко, газована вода, алюміній, морська вода, повітря, водень, цукор, залізо, скло, гас, нафта, крейда.

Вправа .Запропонуйте способи розділення нижченаведених сумішей:

а) сіль + вода + крейда б) рослинна олія + вода + сіль

в) залізний порошок + вода + пісок г) тирса + вода + спирт.

Вправа . Якими способами можна очистити воду від бензину? На яких властивостях цих речовин побудовано їх розділення?

Вправа . За якими ознаками можна визначити воду, гас, залізні ошурки?

Вправа .Природну воду відфільтрували. Чи можна тепер вважати, що це чиста речовина? Якщо ні, то чому? Якими способами можна отримати чисту речовину вода?

Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи.

Найменшою хімічно неподільною частинкою є атом.

Атом – це електронейтральна частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра, навколо якого рухаються негативно заряджені електрони.

Народна Освіта

Пригадайте: речовини складаються з найдрібніших частинок — атомів і молекул, кожній речовині відповідає певний набір атомів або молекул.

Суміші та чисті речовини в природі

У природі речовини в індивідуальному стані — чисті речовини — майже не трапляються (мал. 37, с. 44). Частіше речовини в природі змішані одна з одною й утворюють суміші. Сумішами є морська та газована вода, молоко та сік, граніт і сталь.

Зазвичай хімікам не потрібні абсолютно чисті речовини, але іноді сторонні домішки можуть заважати виконанню дослідів. Тому на банках із хімічними реактивами обов’язково вказується ступінь їхньої чистоти. Етикетка з написом «Техн.» (технічна) указує на високий, до кількох відсотків, уміст домішок. Для хімічних дослідів такі речовини не використовують, але в будівництві та на заводах такого ступеня чистоти достатньо. Ступінь чистоти «Ч» (чиста) або «ХЧ»

(хімічно чиста) означає, що домішок мало, менше за один відсоток. Чисті речовини вже можна використовувати для виробництва ліків, а хімічно

чисті — для наукових дослідів. У деяких випадках потрібні дуже чисті речовини. Такі реактиви позначаються «ОСЧ» (особливо чисті), у них міститься менше за 10 -6 відсотка домішок. Такі речовини потрібні для дуже точних експериментів, а також у виробництві мікросхем для комп’ютерів.

Очищення речовин — це дорогий процес, тому чим чистішою є речовина, тим вона дорожча. Наприклад, особливо чисті мідь і залізо коштують значно дорожче за звичайне золото.

Поняттями «суміші» та «чисті речовини» користувалися ще давньогрецькі учені. Згідно з їхніми уявленнями, чиста речовина складається з частинок одного виду, а суміш — із частинок різних видів.

Коли хіміки говорять про якусь речовину, мається на увазі, що вона є чистою і складається з частинок одного виду. Однак на практиці ідеально чисту речовину отримати майже неможливо. Серед частинок однієї речовини обов’язково траплятимуться декілька

частинок іншої. Навіть ті речовини, які називають чистими, містять сторонні частинки інших речовин — домішки.

Однорідні та неоднорідні суміші

У багатьох випадках ми не можемо розрізнити окремі речовини у складі суміші. Так, ми не помічаємо, що повітря — це суміш декількох газуватих речовин. На вигляд не можна визначити, що молоко — це суміш різних речовин, що більшість металевих предметів зроблено зі сплавів, а не з чистих металів. Такі суміші називають однорідними. У них частинки, які утворюють суміш, такі малі, що їх неможливо роздивитися неозброєним оком (мал. 38).

Коли ми п’ємо чай, каву або інші напої, ми маємо справу з водними розчинами різних речовин. Окремі частинки цукру або інші сполуки в них побачити неможливо, тому всі розчини є однорідними сумішами.

Розглядаючи граніт (мал. 39а), можна помітити в ньому рожеві зерна та прозорі кристали. Це приклад неоднорідної суміші. У таких сумішах окремі речовини помітні неозброєним оком.

Властивості чистих речовин і сумішей

На малюнку 40 частинки двох чистих речовин схематично зображені у вигляді кульок різного кольору. Перемішаємо ці кульки. Чи змінилися вони після цього? Ні, вони просто перемішалися. Ані форма, ані розмір, ані колір кульок унаслідок змішування не змінилися. Так і в суміші всі речовини — компоненти — зберігають свої властивості. Отже, ґрунтуючись на цих властивостях, суміші можна розділити на окремі компоненти.

Наприклад, якщо піднести магніт до суміші залізного порошку та кухонної солі, то залізо до нього притягнеться, а сіль — ні (мал. 41). Якщо цю суміш помістити у воду, то сіль розчиниться, а залізо — ні.

Читать еще:  Копченая курица в духовке с жидким дымом

Цукор має солодкий смак, а лимонна кислота — кислий. Спробуйте розчинити у воді невелику кількість цукру й лимонної кислоти. Який смак матиме ця суміш? Кислий плюс солодкий дорівнює кисло-солодкий. Отже, кожна речовина в суміші не змінює своїх властивостей і надає деяких своїх властивостей усій суміші.

На принципі зберігання властивостей речовин у суміші ґрунтується виготовлення матеріалів, адже більшість матеріалів є сумішами. Наприклад, чисте золото є дуже м’яким металом, предмети з якого можуть зіпсуватися навіть від слабкого удару. тому для виготовлення ювелірних виробів до золота обов’язково додають певну кількість міді або срібла. Звичайно ж, колір такої суміші (сплаву) трохи відрізняється від кольору чистого золота, проте вироби з неї стають значно міцнішими.

Як відрізнити чисту речовину від суміші?

Це легко зробити, якщо суміш неоднорідна і її окремі компоненти добре видно, як, наприклад, піщинки у воді. Чиста речовина завжди однорідна, тож навіть у разі значного збільшення її зображення під мікроскопом усі частинки, з яких вона складається, матимуть однаковий вигляд.

Іноді, щоб відрізнити суміш від чистої речовини, можна скористатися мікроскопом. Молоко

має вигляд однорідної рідини, але під мікроскопом у ньому видно дрібні крапельки жиру, що плавають у рідині (мал. 42). Але навіть під найсильнішим мікроскопом ми не зможемо побачити окремих частинок у водному розчині цукру. Розчин, звісно, набуде солодкого смаку, але в хімічній лабораторії куштувати речовини не можна!

У цьому випадку нам допоможуть знання про фізичні властивості речовин.

Хоча кожна речовина надає своїх властивостей суміші, але ніколи суміш не має таких самих властивостей, як кожна з чистих речовин окремо. Наприклад, температура, при якій плавиться сплав олова та свинцю, нижча за температуру плавлення чистого олова або чистого свинцю. Морська вода або розчин солі у воді замерзає при нижчій, а кипить при вищій температурі, ніж чиста вода.

У цьому випадку досить виміряти температуру плавлення або кипіння суміші (мал. 43) і порівняти результат із даними довідника для чистих речовин. Якщо є відхилення від довідкових даних, то досліджувана речовина не чиста, а є сумішшю.

Суміш можна розділити на окремі компоненти, якщо знати їхні фізичні властивості. Суміш, компоненти якої суттєво відрізняються за властивостями, розділити легко. Але якщо властивості речовин подібні, цей процес ускладнюється. Сучасні хіміки навчилися розділяти майже будь-які суміші, навіть такі, що містять велику кількість компонентів.

У воді, зачерпнутій з річки, є домішки мулу, піску та розчинених солей. Пісок від води можна легко відокремити відстоюванням — важкі піщинки швидко осідатимуть на дні. Цей метод називають відстоюванням. Він ґрунтується на тому, що легші речовини спливають на поверхню, а важчі — осідають на дно

посудини (мал. 44). Цим методом можна відокремити, наприклад, вершки від свіжого молока, оскільки крапельки жиру легші за воду і спливають на поверхню, утворюючи вершки.

Якщо частинки в рідині дуже подрібнені й майже не осідають, то їх можна відокремити фільтруванням. Наприклад, для очищення річкової води від річкового мулу її можна пропустити крізь фільтр. У хімічних лабораторіях використовують спеціальний фільтрувальний папір (мал. 45а). Це звичайний папір, у якому дуже маленькі пори (отвори). Для фільтрування суміш води з мулом наливають у лійку з паперовим фільтром (мал. 456). Молекули води дуже дрібні, набагато дрібніші за будь-які тверді частинки, які видно неозброєним оком. Вони легко проходять крізь пори у фільтрі, а великі частинки, розмір яких більший за розмір пор, затримуються фільтром (мал. 45в).

Фільтруванням можна розділити тільки неоднорідні суміші. В однорідних сумішах із водою (розчинах) розчинені частинки за розмірами подібні до молекул води і легко проходять крізь фільтр. Але такі суміші можна розділити випарюванням або перегонкою.

Якщо необхідно виділити розчинені речовини, розчин наливають у порцелянову чашку й випарюють (мал. 46). Вода випарується, а розчинені речовини залишаться на дні чашки. Випарюванням можна розділити суміш нелеткої речовини з леткою.

Для розділення сумішей двох летких речовин випарювання застосовувати не можна. Суміш таких речовин можна розділити перегонкою (мал. 47). Для цього суміш поміщають у колбу і нагрівають. Рідина, що кипить при нижчій температурі, випаровується першою, і її випари потрапляють у холодильник. У холодильнику вони конденсуються (перетворюються на рідину), і в приймач стікає краплями чиста рідина. Цей метод розділення сумішей називають ще дистиляцією, тому воду, очищену в такий спосіб, називають дистильованою.

Перегонкою можна розділити однорідну суміш двох рідин, які киплять при різних температурах, наприклад, суміш спирту з водою. При нагріванні такої суміші спочатку випаровується і збирається в приймачі рідина з нижчою температурою кипіння — спирт. Коли весь спирт википить, рідина в колбі продовжить нагріватися, а при температурі 100 °С почне випаровуватися вода.

Дією магніту можна виділити з неоднорідної суміші речовину, яка має магнітні властивості (мал. 41, с. 46).

Використовуючи описані методи, можна розділити більшість сумішей на чисті речовини, з якими мають справу більшість хіміків.

Грецькою мовою суміші називають словом «міксис». Яке значення, на вашу думку, мають слова «мікстура», «міксер»?

У перекладі з латинської distille означає «крапля». Як ви вважаєте, чому перегонка рідин отримала назву «дистиляція»?

1. Чисті речовини утворені з однакових частинок, а суміші — з різних складових частинок. Чисті речовини, що містяться у складі сумішей, називають компонентами суміші. У неоднорідних сумішах частинки компонентів видно неозброєним оком, а в однорідних сумішах окремих компонентів не видно, і на вигляд вони здаються чистими речовинами.

2. У сумішах речовини зберігають свої властивості і надають їх суміші. На цьому ґрунтується можливість розділення суміші речовин на чисті речовини. Для розділення сумішей найчастіше використовують фільтрування, відстоювання, випарювання, перегонку та дію магнітом.

1. Дайте визначення суміші. Які суміші називаються однорідними, а які — неоднорідними? Наведіть приклади.

2. Чи існують у природі абсолютно чисті речовини?

3. Чи змінюються властивості речовин у суміші? Чому?

4. Як відрізнити чисту речовину від суміші речовин?

Завдання для засвоєння матеріалу

1. Чим відрізняються суміші від чистих речовин? Виберіть правильні відповіді: а) чисті речовини утворені однаковими молекулами, а суміші — різними; б) чисті речовини утворені різними молекулами, а суміші — однаковими; в) у суміші речовини змінюють свої властивості; г) унаслідок змішування властивості компонентів суміші не змінюються; д) у властивостях суміші виявляються властивості її окремих компонентів.

2. Випишіть окремо назви сумішей і чистих речовин: кисень, річкова вода, водопровідна вода, мінеральна вода, дистильована вода, кухонна сіль, повітря, цукор, бензин, кров, зубна паста, золото, попіл.

3. Однорідна чи неоднорідна суміш утворюється внаслідок змішування: а) одеколону та води; б) борошна та води; в) меду та чаю; г) піску та каміння; д)бензину та води?

Читать еще:  Можно ли фикус держать дома незамужней девушке

4. Чому не вдається виділити жир зі свіжого молока фільтруванням?

5. Наведіть не менше п’яти прикладів однорідних і неоднорідних сумішей, які трапляються вам у повсякденному житті.

6. Які методи розділення сумішей вам відомі? На яких властивостях речовин вони ґрунтуються? Наведіть приклади сумішей, які можна розділити цими методами. Свою відповідь оформте у вигляді таблиці:

7. У який спосіб можна розділити суміші: а) води та бензину; б) цукру та піску; в) піску та тирси; г) борошна та ошурок; д) крохмалю та цукру?

8. Наведіть приклад використання методу відстоювання у побуті.

9 1 . Що являє собою питна вода? Дізнайтесь, як вода потрапляє до вашої домівки. Чи можна вважати водопровідну воду чистою? Чи може в природі існувати чиста вода? Поговоріть з дорослими та дізнайтесь, яких заходів можна вжити, щоб поліпшити якість питної води.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Розділення неоднорідної суміші

Обладнання: нагрівальний прилад, сірники, лабораторний штатив із кільцем і муфтою, скляна паличка, хімічні склянки, мірний циліндр, лійка, порцелянова чашка, шпатель або ложечка, фільтрувальний папір.

Реактиви: кухонна сіль, пісок, вода.

І Правила безпеки:

• пригадайте правила роботи з нагрівальними приладами;

• пригадайте правила безпеки при нагріванні.

1. У хімічну склянку шпателем помістіть невелику кількість суміші кухонної солі з піском і додайте мірним циліндром 10-20 мл води. Скляною паличкою ретельно перемішайте суміш до повного розчинення солі.

2. Складіть фільтр із фільтрувального паперу, як показано на малюнку 48, і відфільтруйте пісок.

3. Складіть прилад для випарювання (див. мал. 25 б, с. 30). Використовуючи скляну паличку, перелийте фільтрат (рідину, що пройшла крізь фільтр) у порцелянову чашку. Запаліть спиртівку і випарюйте воду. На дні чашки залишиться чиста сіль.

4. За результатами практичної роботи зробіть висновки.

При формулюванні висновків дайте відповіді на запитання:

1. Які методи розділення сумішей ви використали в цій роботі?

2. Які властивості солі й піску дозволяють використовувати саме ці методи для розділення суміші?

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей. (Урок)

Тема: Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.

Мета : повторити відомості про чисті речовини і суміші, навчити розрізняти чисті речовини і суміші; однорідні й неоднорідні суміші речовин; дати уявлення про способи розділення сумішей; продовжити знайомство з лабораторним устаткуванням, та методикою проведення хімічного експерименту.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форми роботи: тестова перевірка знань, евристична бесіда, гра з м’ячиком, демонстраційні досліди, фронтальна робота.

Обладнання : сірка, залізо, цукор, склянки з водою, магніт, магнітні моделі, сіль, крейда, лійка, ділильна лійка, олія, порцелянова чашка, спиртівка, затискач, малюнок прилад для дистиляції, сигнальні картки із буквами.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань . Перевірка д/з.

Фронтальне опитування учнів.

Гра «М’ячик» (учень, що спіймав м’ячик, дає відповідь на запитання)

 1. Дайте визначення властивості речовин?
 2. На які групи розподіляються властивості речовин?
 3. Які фізичні властивості мають речовини?

Тестова перевірка знань

(фронтальна робота: учитель читає текст, а учні піднімають сигнальну картку з відповідною буквою)

1. Які з перелічених властивостей кисню є фізичними :

А. Безбарвний газ без запаху і смаку.

Б. Малорозчинний у воді.

В. Підтримує горіння багатьох речовин, перетворюючи їх на оксиди.

Г. Реагує з багатьма металами, перетворює їх на оксиди.

2. Які з перелічених властивостей вуглекислого газу є фізичними :

А. Безбарвний газ .

Б. Без запаху і смаку.

В . З водою утворює кислоту.

Г. При пропусканні вуглекислого газу через вапняну воду утворюється осад.

3) Самий поширений метал в нашому житті – залізо.

Які з перелічених властивостей заліза є хімічними:

А. Тверда речовина сірого кольору.

Б. Реагує з неметалами, утворюючи солі.

В. У вологому повітрі іржавіє.

Г. Притягується магнітом.

4). Парафін е у кожного з вас дома, адже з нього роблять свічки.

Які з перелічених властивостей парафіну є хімічними:

А. Легкоплавкий.

Б. Горить , утворюючи вуглекислий газ і воду.

В. Окисненням парафіну отримують різноманітні органічні речовини.

Г. Нерозчинний у воді.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Усі тіла живої та неживої природи , які оточують нас, складаються з речовин. Нагадайте, що називається речовиною? Але є ще одне означення:

Речовина це сукупність структурних частинок із характерною для них масою і властивостями.

У хімії розпізнають чисті речовини і суміші речовин. Встановимо, чим чиста речовина відрізняється від суміші, які існують суміші, як їх можна розділити?

Суміш — цілісна система, що складається з різнорідних компонентів.

І V . Вивчення нового матеріалу

Поняття про чисті речовини і суміші

Речовини

Чисті

Складаються з частинок одного виду (атомів, молекул, йонів) і мають сталі фізичні властивості.

Суміші речовин

Складаються з двох або кількох чистих речовин (компонентів), кожна з яких зберігає свої властивості.

Приклади:

Дистильована вода, крейда, сода, цукор, вуглекислий газ, гірський кришталь, сірка, алмаз, кисень, кухонна сіль.

Приклади:

Повітря, газована вода, дим, молоко, граніт, нафта, чай, річкова та морська вода, ґрунт, природний газ.

Демонстрація: сірка S – жовтий порошок, у воді не тоне, не притягується магнітом.

Залізо Fe : сріблясто – сірий порошок, тоне у воді, притягується магнітом.

Яким чином можна розподілити дану суміш? (залізо можна виділити магнітом; інший спосіб – суміш можна висипати у воду, залізо потоне, а сірка залишиться на поверхні)

Звертаю вашу увагу, що абсолютно чистих речовин у природі не буває. У кожній речовині, як правило, міститься певна кількість домішок інших речовин.

Більшість предметів, які нас оточують, складаються не з однієї речовини, а є сумішшю кількох речовин.

Розглядаючи граніт легко помітити в ньому три складові частини — рожеві зерна польового шпату, прозорі кристали кварцу і темну блискучу луску слюди. Це приклад неоднорідної суміші.

Поняття про однорідні і неоднорідні суміші

Перед вами дві суміші : вода і сіль та вода і крейда . Чим вони відрізняються ?

Суміші

Однорідні

Суміші, в яких частинки речовин дуже дрібні і їх не можна виявити спостереженням за допомогою оптичних приладів (мікроскоп) .

Неоднорідні

Суміші, в яких частинки речовин можна виявити спостереженням, побачити неозброєним оком або через мікроскоп.

Приклади:

Повітря, сплав золота з міддю, розчин цукру у воді, розчин спирту, оцет

Приклади:

Молоко, ґрунт, суміш води і крейди, вода і пісок, граніт

Методи розділення сумішей

Існує безліч різноманітних методів розділення сумішей . У сумішах речовини зберігають свої властивості. На цьому ґрунтується можливість розділення суміші речовин на чисті речовини.

Основні методи, які найчастіше застосовують — це фільтрування, відстоювання, випарювання, перегонка та дія магнітом.

Источники:

http://moyaosvita.com.ua/himiya/chisti-rechovini-i-sumishi-viznachennya-i-xarakteristika/
http://www.chemistry.in.ua/grade-7/%C2%A7-5-chisti-rechovini-ta-sumishi
http://lektsii.org/3-92448.html
http://narodna-osvita.com.ua/6632-hmchn-elementi.html
http://naurok.com.ua/chisti-rechovini-i-sumishi-odnoridni-neodnoridni-sposobi-rozdilennya-sumishey-urok-111958.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector